حوزه عمل

هـزینه های برنامه دومینیکــا


برآورد هـزینه درخواست پاسپورت دومینیکــا به دلار آمریکا
  مبلغ سرمایه گذاری- غیر قابل برگشت: 000و100 دلار آمریکا پکج الف:متقاضی مجرد  
  مبلغ سرمایه گذاری غیر قابل برگشت: 000و175 دلار آمریکا پکج ب:درخواست خانوادگی یک  
  مبلغ سرمایه گذاری غیر قابل برگشت: 000و200 دلار آمریکا پکج ج:درخواست خانوادگی دو(متقاضی بهمراه همسر و دو فرزند زیر سن 18 سالگی)  
  مبلغ سرمایه گذاری غیر قابل برگشت: 000و200 دلار آمریکا مبلغ 000و50 دلار آمریکا برای هر فرد دیگرزیر سن 18 سالگی پکج د: درخواست خانوادگی سه(متقاضی بعلاوه همسر و تعداد بیش از دو فرزند زیر سن 18 سالگی)  
  000و1 دلار آمریکا برای هر سرمایه گذار(غیر قابل برگشت) هزینه درخواست  
         200 دلار آمریکا برای هر متقاضی(غیر قابل برگشت) هزینه رسیدگی  
         550 دلار آمریکا برای هر متقاضی هزینه تابعیت  
         15 دلار آمریکا برای هر متقاضی هزینه مهر  
         000و1 دلار آمریکا برای هر متقاضی هزینه ثبت  
  مبلغ 3000 دلار ونیز هزینه روزانه جهت مقام/مقامات دولتی که جهت انجام مصاحبه سفر می نمایند.(چنانچه متقاضی جهت مصاحبه مربوط به تابعیت خود به دومینیکا سفر نماید ،هزینه سفر مقام دولتی دیگر مورد نیاز نخواهد بود)  
  بین 000و5 تا 000و10 دلار آمریکا هزینه پیگیری پرونده